Masz pytania?

tel. 22 292 56 88
      22 244 10 10

Grodziski Rower Miejski

 

Pamiętaj, żeby Twoje konto było aktywne, należy utrzymać jego stan na poziomie minimum 10 zł. Więcej informacji znajdziesz w „Jak to działa?” lub w „Regulaminie”.
 

REGULAMIN

Systemu Grodziski Rower Miejski

[Obowiązuje od 14.08.2023]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z systemu Grodziski Rower Miejski (dalej: GRM) zorganizowanego przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na terenie gminy a uruchomiony i prowadzony przez firmę Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji jako Operatora systemu.

2. Regulamin GRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, oraz w Centrum Informacji Turystycznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

3. Kontakt:

Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

e-mail: ck@rowery.grodzisk.pl

tel.: 222441010

tel.: 222925688 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej.

 

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z GRM, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z rowerów w systemie GRM. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie z roweru miejskiego w systemie GRM.

2. Operator – Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji. realizująca usługi związane z obsługą GRM w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji, ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362899, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą GRM.

3. Klient – uczestnik Systemu GRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie GRM.

4. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w GRM pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w GRM.

5. System GRM – uruchomiony przez Operatora system grodziskiego roweru miejskiego obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające korzystanie z rowerów.

6. Serwis GRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją GRM.

7. Centrum Kontaktu Grodziskiego Roweru Miejskiego (CK GRM) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt bezpośredni w siedzibie Operatora, ul. Przasnyska 6b 01-756, Warszawa oraz telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 222441010 / 222925688, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres ck@rowery.grodzisk.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu zamieszczane są na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl.

8. Stacja GRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie GRM oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal GRM. Lista Stacji GRM znajduje się na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl.

9. Terminal GRM – urządzenie do samodzielnego pobierania rowerów znajdujące się w Stacjach GRM.

10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w GRM oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w GRM. W celu usprawnienia procesu pobrania i zwrotu roweru w systemie GRM Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu GRM: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie pobrania i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie pobrania i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na koncie na stronie www.grodzisk.rowery.pl Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c przy terminalu.

11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat GRM będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.rowery.grodzisk.pl

12. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu GRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu GRM zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

13. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu GRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w GRM, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

14. Kwota doładowania –opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony

15. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku nie zwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

16. Strefa użytkowania– granice administracyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki.

17. Korzystanie z roweru – pobranie i korzystanie z roweru ze Stacji GRM przy pomocy Identyfikatora klienta lub w sposób opisany w punkcie II.10. Proces pobrania, określa punkt VII. Regulaminu.

18. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji GRM. Proces zwrotu, określa punkt X. Regulaminu.

19. Elektrozamek - mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy terminalu.

20. Bon promocyjny - Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie GRM. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z Bonu wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

19. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

 

III. Zasady ogólne korzystania z GRM

1. Warunkiem korzystania z Systemu GRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, rejestracja Klienta w Systemie GRM oraz dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z GRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych). 

2. Operator udostępnia Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi GRM pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w systemie GRM. Zgoda oraz oświadczenie muszą być wysłane pocztą elektroniczną na adres: ck@rowery.grodzisk.pl lub tradycyjną w formie listu na adres CK GRM: Przasnyska 6b bud, 01-756 Warszawa. Potwierdzenie przyjęcia ww. zgody oraz oświadczenia drogą mailową lub w formie listu, jest równoznaczne z możliwością użytkowania roweru przez osobę małoletnią.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego

6. Użytkowanie roweru jest dozwolone na obszarze Gminy Grodzisk Mazowiecki.

7. Klient może użytkować jednocześnie cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji, 24 godziny przed planowanym wypożyczeniem, możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednorazowym pobraniu.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie pobrania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu GRM.

3. Korzystanie z rowerów Systemu GRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie wykorzystywane rowery przy równoczesnym pobraniu kilku rowerów od momentu pobrania ze Stacji GRM do momentu zwrotu do Stacji GRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży roweru, zaistniałe od chwili pobrania roweru z dowolnej Stacji GRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji GRM.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas użytkowania Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK GRM oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu GRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Klienta, związanych z użytkowaniem roweru. i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu GRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie GRM”.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK GRM.

10. W przypadku nie zwrócenia przez Klienta roweru przed upływem 12-tej godziny jego użytkowania Operator wyśle powiadomienie SMS-em do Klienta o naliczaniu opłat za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wg stawki z tabeli Opłat i Kar a przed upływem 24 godziny użytkowania powiadomienie SMS-em o naliczaniu opłat za przekroczenie 24 godzin użytkowania wg stawki z tabeli Opłat i Kar.

11. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

12. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości.

13. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Systemu GRM samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu GRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

2. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.rowery.grodzisk.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu Grodziskiego Roweru Miejskiego (CK GRM), w Terminalu GRM przy pomocy karty płatniczej z możliwością jej obciążenia lub za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android, Windows Phone.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.rowery.grodzisk.pl, aplikację Nextbike, osobiście w siedzibie operatora lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem CK GRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miejscowości, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

c. numer PESEL (opcjonalnie),

d. numeru telefonu komórkowego,

e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia,

f. wykształcenie (opcjonalnie)

g. zawód (opcjonalnie)

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu GRM, Klient podaje następujące dane osobowe, które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty b i c, najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.:

a. numer telefonu komórkowego.

b. imię i nazwisko,

c. numer karty płatniczej z możliwością obciążenia.

5. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu GRM Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz CK GRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje poprzez sms potwierdzenie z Systemu GRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie GRM.

6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Gmina Grodzisk Maz., która na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi firmie Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu GRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: http://rowery.grodzisk.pl/

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania GRM i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w celach niekomercyjnych, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

8. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach GRM, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie GRM, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów GRM danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

9. Treść poszczególnych transakcji / pobrań jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / pobrań przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / pobrań przechowywane są przez system informatyczny GRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wypowiedzenia umowy. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

10. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

11. Operator przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Operatorem.

12. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron GRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu GRM.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu GRM może być dokonywana poprzez:

a. kartę płatniczą z możliwością jej obciążenia, zdefiniowaną przy terminalu lub w trakcie kontaktu telefonicznego z Centrum Kontaktu GRM,

b. Rachunek Przedpłacony zasilony za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą poprzez portal www.rowery.grodzisk.pl. Środki z karty płatniczej będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.

2. Uruchomienie obciążenia karty płatniczej kwotą minimum 10 zł następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu GRM, podczas kontaktu z CK GRM, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android oraz Windows Phone, z której to środki pobierane są automatycznie.

3. Forma płatności może być wielokrotnie zmieniana, po zalogowaniu się na stronie www.rowery.grodzisk.pl, w zakładce Sposób Płatności.

4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

5. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta

 

VII. Pobranie i użytkowanie roweru

1. Użytkowanie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, (w terminalu lub poprzez kontakt z CK GRM), z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Pobranie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji GRM:

a. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem: po uprzednim uruchomieniu Terminalu GRM, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu Terminala GRM. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu GRM oraz sygnałem dźwiękowym.

b. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym, rower można pobrać za pomocą Terminala GRM, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows Phone telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: 222441010 / 222925688 (maksymalny koszt połączenia 0,50 zł / 1 minutę).

3. Pobranie roweru rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury opisanej w pkt. 2.

4. Numer otwierający zamek szyfrowy do wypożyczanego roweru Klient uzyskuje za pomocą Terminala GRM, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS Android i Windows Phone, poprzez kontakt telefoniczny z CK GRM.

5. Numer otwierający zamek szyfrowy w wypożyczanym rowerze można potwierdzić w Terminalu GRM, aplikacji Nextbike oraz telefonicznie w CK GRM przez cały okres użytkowania roweru do momentu jego zwrotu.

6. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, czy rower jest przydatny do jazdy, w szczególności, czy opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy dostępne jest zabezpieczenie w formie obejmy/linki z zamkiem szyfrowym.

7. W przypadku braku lub uszkodzenia linki w zabezpieczającej, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie CK GRM.

8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta usterki roweru wykluczającej jego użytkowanie np. braku powietrza w oponie należy skontaktować się z Operatorem przez CK GRM w celu umożliwienia pobrania innego roweru.

9. Przed użytkowaniem roweru Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

10. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK GRM i postępowania według otrzymanych instrukcji lub do odstawienia roweru do najbliższej stacji GRM i powiadomienia o tym fakcie CK GRM .

11. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

12. Wskazane jest, aby Klient w trakcie użytkowania roweru posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK GRM telefon komórkowy.

13. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.

14. Maksymalna waga Klienta i bagażu nie może przekroczyć 120 kg.

15. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem, użytkowaniem lub zwrotem roweru ze Stacji GRM Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK GRM. Pracownik CK GRM poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

16. Rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

17. Rower GRM jest jednoosobowym środkiem transportu miejskiego. Nie wolno używać rowerów GRM w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

VIII. Czas trwania wypożyczenia 

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny wypożyczenia.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu użytkowania powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą Opłat

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK GRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK GRM lub odprowadzić rower do najbliższej Stacji GRM i powiadomić o tym CK GRM.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis GRM.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK GRM przez cały czas użytkowania roweru.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Wskazane jest aby Klient upewnił się, czy rower został również zwrócony w Systemie GRM. Może dokonać tego poprzez zalogowanie się w Terminalu GRM, za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK GRM.

2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji GRM lub awaria Stacji GRM) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu linki zabezpieczającej, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji GRM, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala GRM oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą strony www.rowery.grodzisk.pl, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK GRM.

3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież.

4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. Klient zobowiązuje się poinformować o tym fakcie CK GRM maksymalnie w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie www.rowery.grodzisk.pl oraz na Terminalach GRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut użytkowania liczona od momentu pobrania roweru w Terminalu GRM, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, przy terminalu lub poprzez SMS. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym i uzyskaniem potwierdzenia z Systemu GRM o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie są zróżnicowane i uzależnione od długości użytkowania roweru oraz poprawnego zwrotu roweru w systemie GRM. Opłata podstawowa za jednorazowe użytkowanie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 160-minutowego użytkowania roweru wynosi 3 zł.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny użytkowania roweru, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut bezpłatnego użytkowania roweru.

4. W przypadku gdy Klient uiszcza opłatę w formie Rachunku Przedpłaconego, a naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Wypożyczający w celu dalszego korzystania z systemu GRM musi doładować swoje konto do minimalnego stanu 10,00 zł brutto.

5. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Rachunku przedpłaconym, Klient ma obowiązek doładować swój rachunek co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od dnia powstania debetu. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

6. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu GRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych pobrań rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar GRM.

8. Opłata za kradzież lub utrata roweru może zostać odpowiednio zmniejszona na wniosek Klienta, jeżeli rower zostanie odnaleziony w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia jego utraty. 

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą systemu GRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail ck@rowery.grodzisk.pl

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.

12. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK GRM w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy:

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email ck@rowery.grodzisk.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny ck@rowery.grodzisk.pl lub na adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, na inne konto bankowe wskazane w wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

5. Kwota doładowana za pomocą bonu / kuponu, przyznana przez Operatora np. w postaci wygranego konkursu, nie podlega zwrotowi.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użytkowanie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do złożenia wyjaśnień, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu nie zwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. W przypadku usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta) Regulamin może zostać zmieniony z ważnej przyczyny, za którą uznaje się:

a. zmianę prawa lub jego interpretacji uzasadniającą potrzebę zmian w Regulaminie,

b. zmianę w usłudze, w tym w zakresie lub sposobie jej świadczenia,

c. wprowadzenie nowej usługi,

d. zaprzestanie świadczenia usługi w całości lub części,

e. względy ochrony prywatności, bezpieczeństwa i zapobiegania nadużyciom,

f. usunięcie ewentualnych wątpliwości lub niejasności interpretacyjnych,

g. zmianę danych wskazanych w Regulaminie, w tym Operatora.

Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu poprzez publikację na stronie internetowej oraz przesłanie na adres e-mail Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, składając wypowiedzenie nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Użytkownika o zmianach Regulaminu.

4. W przypadku usług o charakterze jednorazowym (np. jednorazowy przejazd) lub usług opłaconych z góry, w każdym przypadku obowiązuje wersja Regulaminu aktualna w momencie zamówienia usługi.

5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

Załącznik nr 1 Tabele Opłat i Kar GRM

Opłata inicjacyjna: 10  
Od 1 do 20 minuty 0
od 21 do 60 minuty: 1
Druga godzina 1
Trzecia godzina 1
Czwarta i każda następna godzina  5
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu
10
Zwrot roweru w innym miejscu niż stacja dedykowana
180
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia. Za każdą rozpoczętą godzinę licząc od 13 do 24 godziny wypożyczenia (maksymalnie 120 zł)
10 zł
Opłata za brak zwrotu roweru po upływie 24 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę od 25 godziny wypożyczenia do 48 godziny (maksymalnie 480 zł)
20 zł
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru tradycyjnego
2000 zł
Kara za zwrot roweru w miejscu innymi niż stacja dedykowana
180 zł

 

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie GRM.

NAZWA

j.m.

CENA*

VAT 23%

OGÓŁEM

Adapter widelca

szt.

84,00 zł

19,32 zł

103,32 zł

Błotnik przód

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Błotnik tył

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Chip

szt.

24,78 zł

5,70 zł

30,48 zł

Dętka 26 x 2.125

szt.

8,40 zł

1,93 zł

10,33 zł

Dzwonek

szt.

3,60 zł

0,83 zł

4,43 zł

Dźwignia hamulca, prawa strona

szt.

9,92 zł

2,28 zł

12,20 zł

Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna

szt.

0,60 zł

0,14 zł

0,74 zł

Hamulec rolkowy

szt.

134,90 zł

31,03 zł

165,93 zł

Kierownica

szt.

17,81 zł

4,10 zł

21,91 zł

Klocki hamulcowe

szt.

4,70 zł

1,08 zł

5,78 zł

Komplet hamulców (szczęki)

szt.

15,57 zł

3,58 zł

19,15 zł

Korba lewa

szt.

19,50 zł

4,49 zł

23,99 zł

Korba z zębatką

szt.

28,00 zł

6,44 zł

34,44 zł

Kostka elektryczna

szt.

6,30 zł

1,45 zł

7,75 zł

Koszyk

szt.

8,85 zł

2,04 zł

10,89 zł

Lampka przód

szt.

19,93 zł

4,58 zł

24,51 zł

Lampka tył

szt.

11,63 zł

2,67 zł

14,30 zł

Linka (cięgno) hamulca

szt.

2,46 zł

0,57 zł

3,03 zł

Linka (cięgno) przerzutki

szt.

1,90 zł

0,44 zł

2,34 zł

Łańcuch

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Mocowanie koszyka

szt.

18,06 zł

4,15 zł

22,21 zł

Mocowanie osłony łańcucha

szt.

6,72 zł

1,55 zł

8,27 zł

Odblask tylny

szt.

1,59 zł

0,37 zł

1,96 zł

Opona 26 x 2.125

szt.

27,41 zł

6,30 zł

33,71 zł

Osłona bagażnika(tył)

szt.

24,61 zł

5,66 zł

30,27 zł

Osłona łańcucha

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Pancerz linki hamulca

m.b.

1,67 zł

0,38 zł

2,05 zł

Pancerz przerzutki

m.b.

2,11 zł

0,49 zł

2,60 zł

Para pedałów

szt.

13,26 zł

3,05 zł

16,31 zł

Piasta przód(dynamo)

szt.

164,90 zł

37,93 zł

202,83 zł

Piasta tylna

szt.

130,05 zł

29,91 zł

159,96 zł

Popychacz do przerzutki

szt.

8,87 zł

2,04 zł

10,91 zł

Przednie koło z dynamem

szt.

111,00 zł

25,53 zł

136,53 zł

Przerzutka z modułem sterującym

szt.

17,85 zł

4,11 zł

21,96 zł

Przewody oświetlenia

m.b.

5,12 zł

1,18 zł

6,30 zł

Rama rowerowa

szt.

457,38 zł

105,20 zł

562,58 zł

Rękojeść lewa

szt.

5,49 zł

1,26 zł

6,75 zł

Rękojeść prawa

szt.

4,71 zł

1,08 zł

5,79 zł

Siodło

szt.

15,30 zł

3,52 zł

18,82 zł

Skrzydełka reklamowe

szt.

33,60 zł

7,73 zł

41,33 zł

Stery kierownicy

szt.

5,69 zł

1,31 zł

7,00 zł

Stopka / Podpórka

szt.

14,40 zł

3,31 zł

17,71 zł

Support 115mm

szt.

12,56 zł

2,89 zł

15,45 zł

Szprycha przód

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Szprycha tył

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Sztyca

szt.

15,63 zł

3,59 zł

19,22 zł

Śruba hamulca rolkowego

szt.

19,90 zł

4,58 zł

24,48 zł

Śruba regulacyjna dźwigni hamulca

szt.

0,62 zł

0,14 zł

0,76 zł

Tylne koło 3 biegowe

szt.

148,50 zł

34,16 zł

182,66 zł

Widelec

szt.

43,00 zł

9,89 zł

52,89 zł

Wspornik kierownicy

szt.

16,93 zł

3,89 zł

20,82 zł

Zacisk sztycy

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Zamek szyfrowy ABUS

szt.

56,10 zł

12,90 zł

69,00 zł

Elektrozamek

szt.

672,00 zł

154,56 zł

826,56 zł

Koszt fotelika dziecięcego z adapterem

szt.

500,00 zł

115,00 zł

615,00 zł

*Może ulec zmianie.

 

Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie GRM.

1. Maksymalne obciążenie roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może przekroczyć 114 kg.

2. Użytkowanie rowerów wyposażonych w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna dziecka posiadającego konto w Systemie GRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku za pomocą zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku. 

3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu GRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK. 

4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem. 

5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do roweru. Zaleca się również skontrolowanie nadmiernej temperatury fotelika (np. spowodowanej bezpośrednim naświetleniem słonecznym). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do roweru, Użytkownik Systemu GRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione. 

6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy. 

7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający. Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi np. deszczem.

 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.

 9. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.

10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:

a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub roweru,

b. dodatkowe obciążenie roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na rowerze;

c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika

Punkt a i b należy kontrolować również podczas jazdy.

11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym rowerem.

12. W trakcie użytkowania roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.

13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.

14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru wyposażony w fotelik dziecięcy jest możliwy w każdej stacji. 

 


REGULAMIN

systemu Grodziski Rower Miejski

[Obowiązuje od 25.03.2015]

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnionych jako system Grodziskiego Roweru Miejskiego (zwany dalej: GRM) zorganizowany przez Gminę Grodzisk Mazowiecki na terenie gminy a uruchomiony i prowadzony przez firmę Nextbike Polska Sp. z o.o. jako Operatora systemu .

2. Regulamin GRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz w Centrum Informacji Turystycznej Gminy Grodzisk Mazowiecki

3. Kontakt:

Nextbike Polska Sp. z o.o.

ul. Przasnyska 6b

01-756 Warszawa

e-mail: ck@rowery.grodzisk.pl

tel.: 222441010

tel.: 222925688 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów)

4. Systemy Nextbike są kompatybilne, tj. założenie konta w jednym z systemów umożliwia korzystanie z wypożyczalni rowerów w innych miastach chyba, że Regulamin danego systemu mówi inaczej.

 

II. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z GRM, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z rowerów w systemie GRM. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie z roweru miejskiego w systemie GRM.

2. Operator – Nextbike Polska Sp. z o.o. realizująca usługi związane z obsługą GRM w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa. wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362899, REGON 021336152, NIP 8951981007, realizująca usługi związane z obsługą GRM.

3. Klient – uczestnik Systemu GRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie GRM.

4. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w GRM pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w GRM.

5. System GRM – uruchomiony przez Operatora system grodziskiego roweru miejskiego obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające korzystanie z rowerów.

6. Serwis GRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją GRM.

7. Centrum Kontaktu Grodziskiego Roweru Miejskiego (CK GRM) – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt bezpośredni w siedzibie Operatora, ul. Przasnyska 6b 01-756, Warszawa oraz telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 222441010 / 222925688, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres ck@rowery.grodzisk.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu zamieszczane są na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl.

8. Stacja GRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie GRM oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal GRM. Lista Stacji GRM znajduje się na stronie internetowej www.rowery.grodzisk.pl.

9. Terminal GRM – urządzenie do samodzielnego pobierania rowerów znajdujące się w Stacjach GRM.

10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w GRM oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w GRM. W celu usprawnienia procesu pobrania i zwrotu roweru w systemie GRM Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu GRM: Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie pobrania i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie pobrania i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

a. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

b. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

c. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

Po zalogowaniu się na koncie na stronie www.grodzisk.rowery.pl Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c przy terminalu.

11. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat GRM będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.rowery.grodzisk.pl

12. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu GRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu GRM zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

13. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu GRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w GRM, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

14. Kwota doładowania –opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony

15. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku nie zwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

16. Strefa użytkowania– granice administracyjne Gminy Grodzisk Mazowiecki.

17. Korzystanie z roweru – pobranie i korzystanie z roweru ze Stacji GRM przy pomocy Identyfikatora klienta lub w sposób opisany w punkcie II.10. Proces pobrania, określa punkt VII. Regulaminu.

18. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji GRM. Proces zwrotu, określa punkt X. Regulaminu.

19. Elektrozamek – mechanizm zwalniający i blokujący rower w stacji dokującej. Wypożyczenie roweru zablokowanego przez elektrozamek jest możliwe jedynie bezpośrednio przy terminalu.

20. Bon promocyjny – Operator przewiduje możliwość doładowania konta założonego w systemie GRM. Kwota bonu oraz jej przeznaczenie ustalana jest przez Operatora i jest ona bezzwrotna tzn. nie ma możliwości wypłacenia środków. Środki z Bonu wykorzystywane są w pierwszej kolejności, przed środkami wpłaconymi przez Klienta. W przypadku Bonów szczegóły dotyczące kwoty, terminu ważności i powodu przyznania określane są w Regulaminie promocji dostępnym na stronie systemu.

19. Blokada konta – środek prewencyjny z którego może skorzystać Operator. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśniania sprawy.

 

III. Zasady ogólne korzystania z GRM

1. Warunkiem korzystania z Systemu GRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z GRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

2. Operator udostępnia Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi GRM pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w systemie GRM. Zgoda oraz oświadczenie muszą być wysłane pocztą elektroniczną na adres: ck@rowery.grodzisk.pl lub tradycyjną w formie listu na adres CK GRM: Przasnyska 6b bud, 01-756 Warszawa. Potwierdzenie przyjęcia ww. zgody oraz oświadczenia drogą mailową lub w formie listu, jest równoznaczne z możliwością użytkowania roweru przez osobę małoletnią.

4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

5. Osoby niepełnoletnie, poniżej 13 roku życia, mogą korzystać z rowerów pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego

6. Użytkowanie roweru jest dozwolone na obszarze Gminy Grodzisk Mazowiecki.

7. Klient może użytkować jednocześnie cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji, 24 godziny przed planowanym wypożyczeniem, możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednorazowym pobraniu.

 

IV. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie pobrania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu GRM.

3. Korzystanie z rowerów Systemu GRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie wykorzystywane rowery przy równoczesnym pobraniu kilku rowerów od momentu pobrania ze Stacji GRM do momentu zwrotu do Stacji GRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży roweru, zaistniałe od chwili pobrania roweru z dowolnej Stacji GRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji GRM.

5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas użytkowania Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK GRM oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.

6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu GRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Klienta, związanych z użytkowaniem roweru. i nałożonych przez niego z własnej winy. Klient nie ponosi odpowiedzialności za mandaty, opłaty itp. które zostały na niego nałożone a wynikają z winy Operatora.

8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu GRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT. Wycena poszczególnych części roweru, które zostały uszkodzone z winy Klienta będzie dokonana w oparciu o Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu zwany „Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie GRM”.

9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z CK GRM.

10. W przypadku nie zwrócenia przez Klienta roweru przed upływem 12-tej godziny jego użytkowania Operator wyśle powiadomienie SMS-em do Klienta o naliczaniu opłat za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia wg stawki z tabeli Opłat i Kar a przed upływem 24 godziny użytkowania powiadomienie SMS-em o naliczaniu opłat za przekroczenie 24 godzin użytkowania wg stawki z tabeli Opłat i Kar.

11. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

12. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości.

13. Użytkownikom zabrania się przewozu rowerów Systemu GRM samochodami i innymi środkami transportu, należącymi do osób prywatnych, nie wliczając Środków Transportu Miejskiego.

 

V. Rejestracja

1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu GRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

2. Rejestracja odbywa się przez stronę internetową www.rowery.grodzisk.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Centrum Kontaktu Grodziskiego Roweru Miejskiego (CK GRM), w Terminalu GRM przy pomocy karty płatniczej z możliwością jej obciążenia lub za pomocą aplikacji mobilnej Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android, Windows Phone.

3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.rowery.grodzisk.pl, aplikację Nextbike, osobiście w siedzibie operatora lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem CK GRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

a. imienia i nazwiska,

b. adresu kontaktowego, tj. miejscowości, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

c. numer PESEL (opcjonalnie),

d. numeru telefonu komórkowego,

e. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia,

f. wykształcenie (opcjonalnie)

g. zawód (opcjonalnie)

4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu GRM, Klient podaje następujące dane osobowe, które ma obowiązek uzupełnić o pozostałe dane wymienione w punkcie 3, podpunkty b i c, najpóźniej do 24 godzin po rejestracji.:

a. numer telefonu komórkowego.

b. imię i nazwisko,

c. numer karty płatniczej z możliwością obciążenia.

5. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu GRM Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz CK GRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje poprzez sms potwierdzenie z Systemu GRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie GRM.

6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Gmina Grodzisk Maz., która na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych Operatorowi firmie Nextbike Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 01-756, ul. Przasnyska 6b. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu GRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: http://rowery.grodzisk.pl/

7. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania GRM i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w celach niekomercyjnych, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

8. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach GRM, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie GRM, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów GRM danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

9. Treść poszczególnych transakcji / pobrań jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / pobrań przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / pobrań przechowywane są przez system informatyczny GRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wypowiedzenia umowy. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

10. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

11. Operator przetwarzający dane osobowe zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Operatorem.

12. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron GRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu GRM.

 

VI. Formy Płatności

1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu GRM może być dokonywana poprzez:

a. kartę płatniczą z możliwością jej obciążenia, zdefiniowaną przy terminalu lub w trakcie kontaktu telefonicznego z Centrum Kontaktu GRM,

b. Rachunek Przedpłacony zasilony za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą poprzez portal www.rowery.grodzisk.pl. Środki z karty płatniczej będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora.

2. Uruchomienie obciążenia karty płatniczej kwotą minimum 10 zł następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu GRM, podczas kontaktu z CK GRM, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android oraz Windows Phone, z której to środki pobierane są automatycznie.

3. Forma płatności może być wielokrotnie zmieniana, po zalogowaniu się na stronie www.rowery.grodzisk.pl, w zakładce Sposób Płatności.

4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora.

5. Na życzenie Klienta Operator wystawi fakturę VAT tylko i wyłącznie za płatny przejazd. W tym celu Klient skontaktuje się z Operatorem drogą elektroniczną na adres e-mail Operatora, poprzez wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, daty i godziny wypożyczenia roweru oraz numeru roweru.

6. Operator wyśle fakturę VAT w formie elektronicznej na adres e-mail, z którego kontaktował się Klient. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać fakturę VAT na inny adres e-mail, wskazany przez Klienta

 

VII. Pobranie i użytkowanie roweru

1. Użytkowanie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

a. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

b. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, (w terminalu lub poprzez kontakt z CK GRM), z której to środki pobierane są automatycznie.

2. Pobranie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji GRM:

a. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem: po uprzednim uruchomieniu Terminalu GRM, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu Terminala GRM. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu GRM oraz sygnałem dźwiękowym.

b. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym, rower można pobrać za pomocą Terminala GRM, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS, Android i Windows Phone telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: 222441010 / 222925688 (maksymalny koszt połączenia 0,50 zł / 1 minutę).

3. Pobranie roweru rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury opisanej w pkt. 2.

4. Numer otwierający zamek szyfrowy do wypożyczanego roweru Klient uzyskuje za pomocą Terminala GRM, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS Android i Windows Phone, poprzez kontakt telefoniczny z CK GRM.

5. Numer otwierający zamek szyfrowy w wypożyczanym rowerze można potwierdzić w Terminalu GRM, aplikacji Nextbike oraz telefonicznie w CK GRM przez cały okres użytkowania roweru do momentu jego zwrotu.

6. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, czy rower jest przydatny do jazdy, w szczególności, czy opony roweru są napompowane, hamulce sprawne oraz czy dostępne jest zabezpieczenie w formie obejmy/linki z zamkiem szyfrowym.

7. W przypadku braku lub uszkodzenia linki w zabezpieczającej, Klient zobowiązany jest poinformować o tym fakcie CK GRM.

8. W przypadku stwierdzenia przez Klienta usterki roweru wykluczającej jego użytkowanie np. braku powietrza w oponie należy skontaktować się z Operatorem przez CK GRM w celu umożliwienia pobrania innego roweru.

9. Przed użytkowaniem roweru Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

10. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK GRM i postępowania według otrzymanych instrukcji lub do odstawienia roweru do najbliższej stacji GRM i powiadomienia o tym fakcie CK GRM .

11. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

12. Wskazane jest, aby Klient w trakcie użytkowania roweru posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK GRM telefon komórkowy.

13. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.

14. Maksymalna waga Klienta i bagażu nie może przekroczyć 120 kg.

15. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem, użytkowaniem lub zwrotem roweru ze Stacji GRM Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK GRM. Pracownik CK GRM poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania.

16. Rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem.

17. Rower GRM jest jednoosobowym środkiem transportu miejskiego. Nie wolno używać rowerów GRM w celu skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

18. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

VIII. Czas trwania użytkowania

1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny od pobrania.

2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu użytkowania powoduje naliczenie opłat zgodnie z Tabelą Opłat

 

IX. Naprawy i Awarie

1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK GRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK GRM lub odprowadzić rower do najbliższej Stacji GRM i powiadomić o tym CK GRM.

2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis GRM.

3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK GRM przez cały czas użytkowania roweru.

 

X. Zwrot

1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Wskazane jest aby Klient upewnił się, czy rower został również zwrócony w Systemie GRM. Może dokonać tego poprzez zalogowanie się w Terminalu GRM, za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK GRM.

2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji GRM lub awaria Stacji GRM) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu linki zabezpieczającej, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji GRM, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala GRM oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą strony www.rowery.grodzisk.pl, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK GRM.

3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież.

4. W przypadku, gdy podczas wypożyczenia dojdzie do wypadku lub kolizji Klient zobowiązuje się spisać oświadczenie lub wezwać na miejsce zdarzenia policję. Jeśli podczas zdarzenia zostanie uszkodzony rower, wszelkie opłaty związane z przywróceniem roweru do stanu sprzed wypadku/kolizji ponosi osoba odpowiedzialna za zajście po uprzednim okazaniu odpowiedniego dokumentu ze wskazaniem sprawcy. Klient zobowiązuje się poinformować o tym fakcie CK GRM maksymalnie w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.

 

XI. Opłaty

1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem nr 1 do Regulaminu, dostępnych na stronie www.rowery.grodzisk.pl oraz na Terminalach GRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut użytkowania liczona od momentu pobrania roweru w Terminalu GRM, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą, przy terminalu lub poprzez SMS. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub zabezpieczenia roweru zamkiem szyfrowym i uzyskaniem potwierdzenia z Systemu GRM o przyjęciu zwrotu roweru.

2. Opłaty za korzystanie są zróżnicowane i uzależnione od długości użytkowania roweru oraz poprawnego zwrotu roweru w systemie GRM. Opłata podstawowa za jednorazowe użytkowanie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 160-minutowego użytkowania roweru wynosi 3 zł.

3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny użytkowania roweru, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut bezpłatnego użytkowania roweru.

4. W przypadku gdy Klient uiszcza opłatę w formie Rachunku Przedpłaconego, a naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Wypożyczający w celu dalszego korzystania z systemu GRM musi doładować swoje konto do minimalnego stanu 10,00 zł brutto.

5. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na Rachunku przedpłaconym, Klient ma obowiązek doładować swój rachunek co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni od dnia powstania debetu. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

6. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu GRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

7. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych pobrań rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar GRM.

 

XII. Odpowiedzialność

1. Operator realizuje usługi związane z obsługą systemu GRM i ponosi odpowiedzialność za jego należyte funkcjonowanie.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie ani następcze oraz utracone korzyści powstałe w wyniku nienależytego wykonania Umowy przez Klienta, ani za inne szkody, za które odpowiedzialny jest Klient. z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez Operatora z winy umyślnej.

3. Wszelkie roszczenia i wynikające z nich reklamacje Klienci powinni kierować pod adresem Operatora.

4. Operator zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Klienta, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

XIII. Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać:

a. drogą elektroniczną na adres e-mail ck@rowery.grodzisk.pl

b. pocztą na adres pocztowy Operatora podany w punkcie I.3

c. osobiście w siedzibie Operatora.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Reklamacje, które nie zawierają danych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr PESEL, pozwalających na identyfikację Klienta, Operator pozostawi bez rozpoznania.

5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Operatora.

6. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia. a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 30 dni, zaś, gdy reklamacja dotyczy transakcji dokonanej przy użyciu karty płatniczej, wyjątkowo do 90 dni od daty jej wniesienia. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin do rozpatrzenia reklamacji zaczyna biec od dnia doręczenia do Operatora dokumentów uzupełniających lub dodatkowych wyjaśnień/informacji. W przypadku niemożności dotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji, Operator poinformuje Klienta o opóźnieniu, wskazując przyczynę opóźnienia (okoliczności, które muszą zostać ustalone) i przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

7. Proces rozpatrywania reklamacji rozpoczyna się bezzwłocznie po jej otrzymaniu przez Operatora. Cechuje się rzetelnością, wnikliwością, obiektywizmem, oraz poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.

8. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysyłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

9. Rozpatrzenie reklamacji polega na identyfikacji problemu, ocenie jego zasadności oraz rozstrzygnięciu problemu zgłoszonego przez Klienta lub podjęciu stosownych działań w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania oraz udzieleniu wyczerpującej, profesjonalnej w formie i treści odpowiedzi.

10. Operator udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym.

11. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez Operatora. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpłynięcia do Operatora.

12. Klient może:

a. skierować odwołanie od decyzji Operatora bezpośrednio do CK GRM w ciągu 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację;

b. wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.

 

XIV. Odstąpienie od Umowy:

1. Klient może odstąpić od Umowy zawartej z Operatorem – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany jeśli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

2. Klient może odstąpić od Umowy poprzez:

a. przesłanie do Operatora na adres email ck@rowery.grodzisk.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy,

b. przesłanie do Operatora na adres pocztowy podany w punkcie I.3 pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W tym celu Klient może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy zawartego w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. W razie odstąpienia od Umowy każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Operatora oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, Klient zgodził się na inne rozwiązanie. Inne rozwiązanie powinno być wskazane przez Klienta w składanym oświadczeniu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności nie jest możliwe po zrealizowaniu Umowy.

 

XV. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny ck@rowery.grodzisk.pl lub na adres pocztowy Operatora.

2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.

4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, na inne konto bankowe wskazane w wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

5. Kwota doładowana za pomocą bonu / kuponu, przyznana przez Operatora np. w postaci wygranego konkursu, nie podlega zwrotowi.

 

XVI. Postanowienia końcowe

1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użytkowanie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, po uprzednim wezwaniu Klienta do złożenia wyjaśnień, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu nie zwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie udostępniana pod adresem www.rowery.grodzisk.pl. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK GRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

 

 

GRM – Grodziski Rower Miejski – Regulamin PDF

Komunikat w sprawie pozasądowego rozstrzyganie sporów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Nextbike Polska S.A. niniejszym udostępnia łącze elektroniczne do internetowej platformy ODR (online dispute resolution): https://webgate.ec.europa.eu/odr. Platforma ODR umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami i konsumentami. Rozstrzyganie sporów tą metodą ma charakter dobrowolny.

Załącznik nr 1 Tabele Opłat i Kar GRM

Opłata inicjacyjna: 10  
Od 1 do 20 minuty 0
od 21 do 60 minuty: 1
Druga godzina 1
Trzecia godzina 1
Czwarta i każda następna godzina (do 12 godziny) 5
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu
10
Kradzież lub utrata roweru
2000
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia. Za każdą rozpoczętą godzinę licząc od 13 do 24 godziny wypożyczenia (maksymalnie 120 zł)
10 zł
Opłata za brak zwrotu roweru po upływie 24 godzin. Za każdą rozpoczętą godzinę od 25 godziny wypożyczenia do 48 godziny (maksymalnie 480 zł)
20 zł
Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji, za wyjątkiem sytuacji wynikających z przyczyn losowych i technicznych, i po powiadomieniu CK
50zł

 

 

Załącznik nr 2 Koszty naprawy i odtworzenia roweru w Systemie GRM.

NAZWA

j.m.

CENA*

VAT 23%

OGÓŁEM

Adapter widelca

szt.

84,00 zł

19,32 zł

103,32 zł

Błotnik przód

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Błotnik tył

szt.

9,50 zł

2,19 zł

11,69 zł

Chip

szt.

24,78 zł

5,70 zł

30,48 zł

Dętka 26 x 2.125

szt.

8,40 zł

1,93 zł

10,33 zł

Dzwonek

szt.

3,60 zł

0,83 zł

4,43 zł

Dźwignia hamulca, prawa strona

szt.

9,92 zł

2,28 zł

12,20 zł

Fajka TP-06 Alu. Regulowana/Srebrna

szt.

0,60 zł

0,14 zł

0,74 zł

Hamulec rolkowy

szt.

134,90 zł

31,03 zł

165,93 zł

Kierownica

szt.

17,81 zł

4,10 zł

21,91 zł

Klocki hamulcowe

szt.

4,70 zł

1,08 zł

5,78 zł

Komplet hamulców (szczęki)

szt.

15,57 zł

3,58 zł

19,15 zł

Korba lewa

szt.

19,50 zł

4,49 zł

23,99 zł

Korba z zębatką

szt.

28,00 zł

6,44 zł

34,44 zł

Kostka elektryczna

szt.

6,30 zł

1,45 zł

7,75 zł

Koszyk

szt.

8,85 zł

2,04 zł

10,89 zł

Lampka przód

szt.

19,93 zł

4,58 zł

24,51 zł

Lampka tył

szt.

11,63 zł

2,67 zł

14,30 zł

Linka (cięgno) hamulca

szt.

2,46 zł

0,57 zł

3,03 zł

Linka (cięgno) przerzutki

szt.

1,90 zł

0,44 zł

2,34 zł

Łańcuch

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Mocowanie koszyka

szt.

18,06 zł

4,15 zł

22,21 zł

Mocowanie osłony łańcucha

szt.

6,72 zł

1,55 zł

8,27 zł

Odblask tylny

szt.

1,59 zł

0,37 zł

1,96 zł

Opona 26 x 2.125

szt.

27,41 zł

6,30 zł

33,71 zł

Osłona bagażnika(tył)

szt.

24,61 zł

5,66 zł

30,27 zł

Osłona łańcucha

szt.

5,70 zł

1,31 zł

7,01 zł

Pancerz linki hamulca

m.b.

1,67 zł

0,38 zł

2,05 zł

Pancerz przerzutki

m.b.

2,11 zł

0,49 zł

2,60 zł

Para pedałów

szt.

13,26 zł

3,05 zł

16,31 zł

Piasta przód(dynamo)

szt.

164,90 zł

37,93 zł

202,83 zł

Piasta tylna

szt.

130,05 zł

29,91 zł

159,96 zł

Popychacz do przerzutki

szt.

8,87 zł

2,04 zł

10,91 zł

Przednie koło z dynamem

szt.

111,00 zł

25,53 zł

136,53 zł

Przerzutka z modułem sterującym

szt.

17,85 zł

4,11 zł

21,96 zł

Przewody oświetlenia

m.b.

5,12 zł

1,18 zł

6,30 zł

Rama rowerowa

szt.

457,38 zł

105,20 zł

562,58 zł

Rękojeść lewa

szt.

5,49 zł

1,26 zł

6,75 zł

Rękojeść prawa

szt.

4,71 zł

1,08 zł

5,79 zł

Siodło

szt.

15,30 zł

3,52 zł

18,82 zł

Skrzydełka reklamowe

szt.

33,60 zł

7,73 zł

41,33 zł

Stery kierownicy

szt.

5,69 zł

1,31 zł

7,00 zł

Stopka / Podpórka

szt.

14,40 zł

3,31 zł

17,71 zł

Support 115mm

szt.

12,56 zł

2,89 zł

15,45 zł

Szprycha przód

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Szprycha tył

szt.

0,27 zł

0,06 zł

0,33 zł

Sztyca

szt.

15,63 zł

3,59 zł

19,22 zł

Śruba hamulca rolkowego

szt.

19,90 zł

4,58 zł

24,48 zł

Śruba regulacyjna dźwigni hamulca

szt.

0,62 zł

0,14 zł

0,76 zł

Tylne koło 3 biegowe

szt.

148,50 zł

34,16 zł

182,66 zł

Widelec

szt.

43,00 zł

9,89 zł

52,89 zł

Wspornik kierownicy

szt.

16,93 zł

3,89 zł

20,82 zł

Zacisk sztycy

szt.

6,00 zł

1,38 zł

7,38 zł

Zamek szyfrowy ABUS

szt.

56,10 zł

12,90 zł

69,00 zł

Elektrozamek

szt.

672,00 zł

154,56 zł

826,56 zł

Koszt fotelika dziecięcego z adapterem

szt.

500,00 zł

115,00 zł

615,00 zł

*Może ulec zmianie.

Załącznik nr 3 Regulamin użytkowania rowerów z fotelikami dziecięcymi w systemie GRM.

1. Maksymalne obciążenie roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy, przeznaczony do użytku nie może przekroczyć 114 kg.

2. Użytkowanie rowerów wyposażonych w fotelik dziecięcy jest możliwe tylko pod nadzorem prawnego opiekuna dziecka posiadającego konto w Systemie GRM. Opiekun prawny jest zobowiązany do poprawnego zabezpieczenia dziecka w foteliku za pomocą zgodnie z instrukcją użytkowania umieszczoną na foteliku. 

3. W przypadku wątpliwości co do sposobu należytego zabezpieczenia dziecka w foteliku, Użytkownik Systemu GRM winien skontaktować się telefonicznie z BOK. 

4. Rowery wyposażone w fotelik dziecięcy przeznaczone są do przewożenia dzieci o masie ciała od 9 kg do 22 kg, które są zdolne do siedzenia bez pomocy przez dłuższy czas, przynajmniej tyle ile wynosi zamierzona podróż rowerem. 

5. Przed umieszczeniem dziecka w foteliku należy upewnić się, czy fotelik, mechanizm mocujący do roweru oraz elementy ograniczające służące zapewnieniu dziecku bezpieczeństwa na czas jazdy nie są uszkodzone, nie noszą śladów uszkodzeń ani nie są poluzowane i są stabilnie zamocowane do roweru. Zaleca się również skontrolowanie nadmiernej temperatury fotelika (np. spowodowanej bezpośrednim naświetleniem słonecznym). W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości, a w szczególności w przypadku stwierdzenia wadliwości fotelika lub wadliwości montażu fotelika do roweru, Użytkownik Systemu GRM winien zawiadomić o powyższym Operatora za pośrednictwem BOK, a korzystanie z fotelika jest zabronione. 

6. Opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za dziecko w trakcie wypożyczenia roweru wyposażonego w fotelik dziecięcy. 

7. Dzieci w fotelikach powinny nosić odpowiedni kask zabezpieczający. Należy pamiętać, że dzieci powinny być wyposażone w odpowiednie ubrania zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi np. deszczem.

 8. Dziecko należy umieścić w foteliku w sposób gwarantujący optymalny komfort i bezpieczeństwo w czasie jazdy, używając systemu ograniczającego, zapewniającego, że ruchy dziecka są ograniczone w foteliku. Zaleca się, aby oparcie pleców było pochylone lekko do tyłu.

 9. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że przewożone dziecko jest zabezpieczone w sposób uniemożliwiający jego wypadnięcie podczas jazdy. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania mechanizmu ograniczającego, Klient ponosi wynikającą z tego odpowiedzialność.

10. Przed rozpoczęciem jazdy należy upewnić się, czy:

a. nie istnieje możliwość, by jakakolwiek część ciała dziecka, jego ubrania, lub elementów zabezpieczających, mogła wejść w kontakt z poruszającym się elementem fotelika lub roweru,

b. dodatkowe obciążenie roweru nie wpływa negatywnie na sterowność roweru lub jego równowagę, niezbędną do bezpiecznego poruszania się na rowerze;

c. masa i wymiary ciała dziecka nie przekraczają maksymalnego obciążenia fotelika

Punkt a i b należy kontrolować również podczas jazdy.

11. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji fotelika oraz przymocowywanie dodatkowego bagażu do miejsca, w którym znajduje się fotelik z dzieckiem. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy rowerem z dzieckiem umieszczonym w foteliku, pamiętając, że rower może zachowywać się inaczej w odniesieniu do utrzymywania równowagi, kierowania i hamowania. W szczególności należy dostosować prędkość jazdy do ograniczeń wynikających z podróżowania dodatkowo obciążonym rowerem.

12. W trakcie użytkowania roweru należy dokonywać bieżącej weryfikacji, czy bagażnik z zamontowanym fotelikiem funkcjonuje należycie, a nadto czy przewożone dziecko nie przesłania w żaden sposób odblasków umieszczonych na bagażniku/foteliku.

13. Należy również zwrócić szczególną uwagę, aby nie zostawiać roweru zaparkowanego z dzieckiem w foteliku bez opieki.

14. Wypożyczenie oraz zwrot roweru wyposażony w fotelik dziecięcy jest możliwy w każdej stacji.

 

Zgoda opiekunów na zawarcie umowy przez niepełnoletniego z operatorem wypożyczalni Nextbike Polska

Formularze reklamacyjne

Oświadczenie o wypadku/kolizji na rowerze

 

Pogoda w Grodzisku Maz.

dziś, środa, 17 kwietnia 2024
Opady deszczu Ciśnienie: 1003 hPa, Wiatr: 5.43 km/h
jutro
pojutrze
10°
za 2 dni